Monday, April 23, 2012

Kent Gij Uw Land?


Kent gij Vlaanderen aan zee? 

Kent gij zijn taal, zijn zeden, zijn geschiedenis?

Weet gij dat het Vlaamsche Volk het edelste, het fierste, het schoonste volk was, dat onder de kap des hemels liefde?

In gansch Europa, klonk het woord "Vlaamsch" als een tooverklank. In Engeland, is "Flemish" synoniem van zwierig, bevalling en "elegant". Te Rome, was "Fiammingo", de Vlaming, gekend en geëerd. 

In geheel Italië, om iets te bestempelen dat schoon en mooi en wel gemaakt is, zegt men gewoonlijk: "Una cosa Fiamminga".'t Is op zijn Vlaamsch!

"Noy hay mas Flandes!", zegt heden nog Spanjaard en dat beteekent: "Er is maar een Vlaanderen".

De meesterstukken van onze Vlaamsche kunstenaars zijn verspreid, staan te prijken en te pronken in alle musea, over gaansch den aardbol.

En wij, hier in ons eigen land, zouden wij beschaamd staan Vlaamsch te spreken, Vlaming te zijn, en onze Vlaamsche geschiedenis te kennen? 

- R. Van de Meule, "De Torrewachter", Juni, 1938